DỊCH VỤ CUNG ỨNG TÀU BIỂN

Công Ty Hàng Hải AST chúng tôi được ủy quyền thực hiện các dịch vụ định kỳ cho Bè cứu sinh - Xuồng cứu sinh của các nhà sản xuất sau đây:

 

SHANGHAI YOULONG RUBBER PRODUCTS CO., LTD

Bè cứu sinh: KHA - KHD - KHZ(D) - KHR - KHK - KHY(J) - KHY(SR)

 

NINGBO NEPTUNE LIFE-SAVING EQUIPMENT CO., LTD

Bè cứu sinh: ATOB - ADL - ASR - ADLSR - AOR - YT - YJT - YSR

 

NINGBO ASIA F.R.P BOAT MANUFACTURING CO., LTD

Bè cứu sinh: YZF-A   /   YZF-D   /   YZF-SR   /   YZF-DS   /   YZF-Y   /   YZF-YT1

 

NINGBO ASIA F.R.P. BOAT MANUFACTURING CO., LTD

Xuồng cứu sinh & cần cẩu

 

TỔNG CÔNG TY BÌNH AN

Xuồng cứu sinh & cần cẩu